Reeglid 2019


I. ÜLDSÄTTED

 1. Konkursi „Noor Automehaanik 2019“ (edaspidi konkurss) reeglid määratlevad võistluse eesmärgid, selle voorud, osalejad, korraldamise, hindamise ja osalejatele auhindade andmise korra.
 2. Võistluse korraldaja on Inter Cars Eesti OÜ.
 3. Poola territooriumil toimuva konkursi rahvusvahelise vooru korraldaja on Inter Cars S.A.
 4. Konkursi reeglid on avaldatud veebisaidil: http://noormehaanik.ee/.
 5. Täiendavat teavet konkursi kohta leiate veebisaidilt: http://youngcarmechanic.eu/.

II. KONKURSI EESMÄRGID

 1. Suurendada õpilaste professionaalset meisterlikkust, samuti automehaaniku ameti prestiiži.
 2. Tõsta kutsehariduse motivatsiooni.
 3. Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste täiendamine, õpilastele uute tehnoloogiate tutvustamine, initsiatiivi ja koostöö mobiliseerimine.
 4. Erinevate riikide haridussüsteemide võrdlemine, kogemuste vahetamine, heade tavade jagamine.

III. KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED

 1. Konkursi osalejad – automehaaniku erialaga koolide õpilased, konkursile registreerimise päeval vanusevahemikus 18–23 aastat (edaspidi osaleja või õpilane).
 2. Konkursil osalemine on vabatahtlik ja tasuta.
 3. Konkursil ei saa osaleda õpilane, kes on varasemalt pääsenud või osalenud riiklikus finaalis (konkursi III voor).
 4. Registreerimine konkursile koosneb taotlusvormi täitmisest ja toimub kahes osas.
  I osa: kool täidab konkursi taotlusvormi, mis on saadaval veebisaidil http://noormehaanik.ee/ kuni 01.12.2018.
  II osa: õpilane täidab konkursi taotlusvormi, mis on saadaval veebisaidil http://noormehaanik.ee/ kuni 16.12.2018.
 5. Konkursile registreerumiseks on õpilane kohustatud andma koos taotlusvormiga enda isikuandmete töötlemiseks, pildi kasutamiseks ja konkursi “Noor Automehaanik 2019” reklaamimiseks kirjaliku nõusoleku, mille on allkirjastanud täiskasvanud osaleja või tema seaduslik eestkostja. Info isikuandmete töötlemise kohta on toodud vastava nõusoleku vormil.
 6. Osalejad kohustuvad täitma kõiki ülesandeid iseseisvalt, tuginedes ainult oma teadmistele, oskustele ja kogemustele.
 7. Enne kui osalejad hakkavad sooritama praktilisi ülesandeid, tagab korraldaja osalejatele kogu vajaliku varustuse, tööriistad ja kaitseriietuse.
 8. Korraldaja hüvitab riiklikus finaalis (III voor) osalemise transpordikulud (s.o. bussi-, praami- või rongipiletid) ühe kooli kohta kuni 150 euro ulatuses, tingimusel et osaleja edastab korraldajale kirjaliku kulu hüvitamise avalduse koos kuludokumentidega hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul riikliku finaali toimumisest. Korraldaja hüvitab riiklikus finaalis (III voor) osalemise kütusekulu transpordikuluna ühe kooli kohta kuni 100 euro ulatuses kooli esitatud arve alusel, tingimusel et arve esitatakse korraldajale hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul riikliku finaali toimumisest (selguse huvides märgib korraldaja, et kütusekulu ei hüvitata osalejale kulu hüvitamise avalduse alusel).

IV. KONKURSI VOORUD

 1. Konkurss toimub neljas voorus. Konkursi I, II ja III voor toimuvad võistleja koduriigis, konkursi IV voor on rahvusvaheline voor ja toimub Poolas. Korraldajal on õigus määrata täpsed voorude toimumise kuupäevad.
  Voor Kuupäev Ülesanded Koht
  I voor 10.01.2019 I voor - teadmiste testimine - toimub 10.01.2019 digitaalsel kujul konkursile registreeritud koolide tasandil. Iga kooli kaks parimat, kelle testides on kõige rohkem punkte, pääsevad konkursi II vooru. Kool
  II voor 11.02.2019 II voor - teadmiste testimine - toimub 11.02.2019 Tallinnas. I vooru võitjad lahendavad testi digitaalsel kujul. Maksimaalselt 8 parimat pääsevad konkursi III vooru. Tallinna
  Tehnikakõrgkool
  Pärnu mnt 62, 10135
  Tallinn
  III voor 08.-10.03.2019 III voor - praktiline osa - riiklik finaal koosneb praktilistest ülesannetest ja toimub 08.-10.03.2019 Tallinnas. 3 parimat pääsevad edasi IV vooru ehk rahvusvahelisse finaali. Eesti Näituste AS
  Pirita tee 28, 10127
  Tallinn
  IV voor 25.-26.05.2019 IV voor toimub Poolas ja koosneb praktilisest testist. Superfinaalis osalevad kolm finalisti Eestist. Poola
 2. Konkurssi juhib Korralduskomitee (Organizing Committee, edaspidi OC), kes kiidab heaks konkursi korraldamise. I–III voorus on OC liikmed Inter Cars Eesti OÜ esindajad. IV voorus, rahvusvahelises finaalis, on OC liikmed Inter Cars S.A. esindajad. OC on komitee, kelle pädevuses on lahendada kõiki konkursi käigus tekkinud vaidluseid.
 3. Iga konkursivooru teemad:
  • mootor
  • elektri- ja toitesüsteemid
  • jõuülekanne
  • vedrustus ja veeremi geomeetria
  • pidurisüsteem
  • roolisüsteem
  • tugisüsteemid
  • integreeritud aktiivne ja passiivne turvasüsteem
  • mootorsõidukite diagnostika
 4. Kuni 07.03.2019 jagatakse täpsemat teavet ülesannete ja kasutatava varustuse kohta. See avaldatakse veebisaidil: http://noormehaanik.ee/.
 5. Konkursi tulemusi I, II ja III voorus võtab kokku, teatab ja hindab Inter Cars Eesti OÜ poolt moodustatud OC, IV vooru tulemusi võtab kokku, teatab ja hindab OC, mis koosneb Inter Cars S.A. esindajatest.
 6. Riiklik OC vastutab konkursi I-III vooru tulemuste korrektse hindamise, võitjate isikuandmete ja konkursi rahvusvahelises voorus osalemise kutsete eest.
 7. Osalejatega võetakse ühendust veebisaidi ja e-posti kaudu.
 8. Konkursi III vooru tulemused avaldatakse veebisaidil http://noormehaanik.ee/.

V. KONKURSIL OSALEJATE HINDAMINE JA I–III VOORU AUHINNAD

 1. OC vastutab konkursi osalejatele vajaliku teabe andmise eest.
 2. Ülesandeid hinnatakse konkursil rakendatavate reeglite kohaselt. Tulemusi hindab Inter Cars Eesti OÜ poolt moodustatud OC või nende poolt volitatud žürii.
 3. Konkursi II ja III voorus osalemise eesõigus on õpilastel, kellel oli enim punkte I ja II voorus. Kui kellelgi on samapalju punkte, saab rohkem punkte õpilane, kellel kulus ülesande sooritamiseks vähem aega.
 4. Võistlusega seotud mistahes põhjendusega kaebusi võib esitada ainult 10 minuti jooksul pärast ülesande täitmist.
 5. Auhinnad.
  III voorus võitjad saavad auhinnad alljärgnevalt:
  1. koht: Seikluskaamera GoPro HERO Fusion
  2. koht: Juhtmevabad kõrvaklapid Beats Solo 3
  3. koht: Kaasaskantav kõlar Sony EXTRA BASS™

  Kolm finalisti sõidavad Poola superfinaali!

  Peale õpilaste saavad auhinnad ka koolid:
  1. koht: 1000 € väärtusega vautšer varuosade, tööriistade ja seadmete sooritamiseks Inter Carsi tootevalikust
  2. koht: 700 € väärtusega vautšer varuosade, tööriistade ja seadmete sooritamiseks Inter Carsi tootevalikust
  3. koht: 500 € väärtusega vautšer varuosade, tööriistade ja seadmete sooritamiseks Inter Carsi tootevalikust

  Inter Carsi vautšerite lunastamisel võtab Inter Cars aluseks võitja poolt valitud toodete jaehinna (koos KM-ga).
 6. Riikliku finaali (III vooru) võitjad peavad vormistama valitud või saadud auhinna kättesaamise ühe kalendrikuu jooksul alates III voorule viimasele päevale järgnevast esimesest tööpäevast.

VI. ISIKLIKUD ANDMED

 1. Osaleja isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas põhimõtetetega, mis on toodud konkursile registreerumiseks nõutavas nõusolekuvormis.

VII. LÕPPSÄTTED

 1. Korraldajal on võistluse vältel igal ajal õigus osaleja võistluselt eemaldada (eelkõige keelduda talle auhinna üleandmisest), kui osaleja:
  • tegevused rikuvad karmilt konkursi reegleid,
  • eelkõige kui osaleja rikub punkti 3.6. reegleid,
  • kasutab ülesande täitmiseks tööriistu, instrumente, materjale, mis pole antud korraldaja poolt,
  • kasutab konkursi ajal mobiiltelefoni või muid sidevahendeid konkursi ajal,
  • ei järgi konkursi reegleid ja võistluse korraldaja soovitusi.
 2. Korraldaja jätab endale õiguse muuta reegleid tingimusel, et muudatused ei riku osalejate poolt omandatud õigusi võistluse vältel.
 3. Reklaamides ja reklaammaterjalides sisalduv mistahes teave võistluse kohta on esitatud ainult juhisena. Ainult reeglitel on siduv õiguslik jõud.
 4. Korraldaja koostab, haldab ja levitab kõiki konkursi puudutavat avalikkusele suunatud info- ja meediamaterjali (näiteks pressiteated, artiklid, sotsiaalmeedia postitused, fotod jms) ainuisikuliselt. Kui konkursil osaleja kool või registreerinud kool soovib koostada ja/või levitada samasisulist info- ja meediamaterjali iseseisvalt, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Inter Cars Eesti OÜ-ga.
 5. Kõiki vaidluseid, mis võivad tekkida seoses võistlusega, lahendavad Eesti kohtud.

Reeglid [PDF]