Noore Automehaaniku Võistlus 2020

Reeglid 2020

I. ÜLDSÄTTED

 1. Võistluse „Noor Automehaanik 2020“ (edaspidi konkurss) reeglid määratlevad võistluse eesmärgid, selle voorud, osalejad, korraldamise, hindamise ja osalejatele auhindade andmise korra.
 2. Võistluse korraldaja on Inter Cars Eesti OÜ.
 3. Poola territooriumil toimuva konkursi rahvusvahelise vooru korraldaja on Inter Cars S.A.
 4. Euroopa koostööpartnerid, kohalikud omavalitsused, haridusasutused ja teised kaasatud partnerid on/võivad olla konkursi kaaskorraldajad ja/või selle eraldi osad.
 5. Konkursi reeglid on avaldatud veebisaidil: http://noormehaanik.ee/.
 6. Täiendavat teavet konkursi kohta leiate veebisaidilt: http://youngcarmechanic.eu/.

II. KONKURSI EESMÄRGID

 1. Suurendada õpilaste professionaalset meisterlikkust ja tõsta automehaaniku ameti prestiiži.
 2. Tõsta kutsehariduse olulisust.
 3. Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste täiendamine, õpilastele uute tehnoloogiate tutvustamine, ühise initsiatiivi ja koostöö arendamine.
 4. Edendada tööandjate ja haridusasutuste vahelist koostööd.
 5. Edendada koostööd Inter Carsi ja kutseõppeasutuste vahel.
 6. Erinevate riikide haridussüsteemide võrdlemine, kogemuste vahetamine, heade tavade jagamine.

III. KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED

 1. Konkursi osalejad – automehaaniku erialaga koolide õpilased, kes on konkursile registreerimise päeval vanusevahemikus 18–23 aastat (edaspidi osaleja või õpilane).
 2. Konkursil osalemine on vabatahtlik ja tasuta.
 3. Konkursil ei saa osaleda õpilane, kes on varasemalt osalenud riiklikus finaalis (III voor).
 4. Registreerimine konkursile koosneb kaheosalisest taotlusvormi täitmisest.
  I osa: kool täidab konkursi taotlusvormi, mis on saadaval veebisaidil www.noormehaanik.ee kuni 20.12.2019.
  II osa: õpilane täidab konkursi taotlusvormi, mis on saadaval veebisaidil www.noormehaanik.ee kuni 10.01.2020.
 5. Konkursile registreerumiseks on õpilane kohustatud andma koos taotlusvormiga enda isikuandmete töötlemiseks, pildi kasutamiseks ja konkursi “Noor Automehaanik 2020” reklaamimiseks kirjaliku nõusoleku, mille on allkirjastanud täiskasvanud osaleja või tema seaduslik eestkostja. Info isikuandmete töötlemise kohta on toodud vastava nõusoleku vormil.
 6. Osalejad kohustuvad täitma kõiki ülesandeid iseseisvalt, tuginedes ainult oma teadmistele, oskustele ja kogemustele.
 7. Enne kui osalejad hakkavad sooritama praktilisi ülesandeid, tagab korraldaja osalejatele kogu vajaliku varustuse, tööriistad ja kaitseriietuse.
 8. Korraldaja hüvitab riiklikus finaalis (III voor) osalemise transpordikulud (sh bussi-, praami- või rongipiletid) ühe kooli kohta kuni 150 euro ulatuses, tingimusel, et osaleja edastab korraldajale kirjaliku kulu hüvitamise avalduse koos kuludokumentidega hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul riikliku finaali toimumisest. Korraldaja hüvitab riiklikus finaalis (III voor) osalemise kütusekulu transpordikuluna ühe kooli kohta kuni 100 euro ulatuses kooli esitatud arve alusel, tingimusel, et arve esitatakse korraldajale hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul riikliku finaali toimumisest (selguse huvides märgib korraldaja, et kütusekulu ei hüvitata osalejale kulu hüvitamise avalduse alusel). Korraldaja pakub osalejale ja tema saatjale majutust hotellis võistluse kolmandas voorus osalemise ajal.

IV. KONKURSI VOORUD

 1. Konkurss toimub neljas voorus. Konkursi I, II ja III voor toimuvad võistleja koduriigis, konkursi IV voor on rahvusvaheline voor ja toimub Varssavis, Poolas. Korraldaja jätab endale õiguse muuta konkursi kuupäevi.
  Voor Kuupäev Ülesanded Koht
  I voor 21.01.2020 I voor - teadmiste test - toimub 21.01.2020 digitaalsel kujul konkursile registreeritud koolide tasandil. Test koosneb 45 küsimusest ja kestab 45 minutit. Test on saadaval eesti ja vene keeles.
  Iga kooli kaks parimat, kelle testid saavad enim punkte, pääsevad konkursi II vooru.
  Kool
  II voor 18.02.2020 II voor - teadmiste test - toimub 18.02.2020 Tallinnas. I vooru võitjad lahendavad testi digitaalsel kujul. Test koosneb 60 küsimusest ja kestab 60 minutit. Test on saadaval eesti ja vene keeles.
  Kaheksa parimat pääsevad konkursi III vooru.
  Tallinna
  Tehnikakõrgkool
  Pärnu mnt 62
  10135 Tallinn
  III voor 13.-15.03.2020 III voor - praktiline osa - riiklik finaal, mis koosneb praktilistest ülesannetest ja toimub 13.-15.03.2020 “Tallinn Motor Show” motomessil Tallinnas. Iga võistluspäev võib sisaldada kõige rohkem kolm praktilist ülesannet. Iga praktilise ülesande jaoks on aega 45 minutit.
  Kolmanda vooru suurima punktisumma saanud finalist läheb suurfinaali Poola.
  Eesti Näituste AS
  Pirita tee 28
  10127 Tallinn
  IV voor 27.-28.06.2020 IV voor toimub Poolas ja koosneb praktilisest testist. Rahvusvahelise finaali ametlik keel on inglise keel. Poola
 2. Konkurssi juhib Korralduskomitee (Organizing Committee, edaspidi OC), kes kiidab heaks konkursi korraldamise. I–III voorus on OC liikmed Inter Cars Eesti OÜ esindajad. IV voorus, rahvusvahelises suurfinaalis, on OC liikmed Inter Cars S.A. esindajad. OC on komitee, kelle pädevuses on lahendada kõiki konkursi käigus tekkinud vaidluseid.
 3. Iga konkursivooru teemad:
  • mootor
  • elektri- ja toitesüsteemid
  • jõuülekanne
  • vedrustus
  • veermik
  • rooli- ja pidurisüsteem
  • tugisüsteemid
  • aktiivsed ja passiivsed turvasüsteemid
  • mootorsõidukite diagnostika
 4. Kuni 05.03.2020 jagatakse osalejatele e-posti teel täpsemat teavet ülesannete ja kasutatava varustuse kohta III voorus.
 5. Konkursi tulemusi I-III vooruni võtab kokku, teatab ja hindab Inter Cars Eesti OÜ poolt moodustatud OC, IV vooru tulemusi võtab kokku, teatab ja hindab OC, mis koosneb Inter Cars S.A. esindajatest.
 6. Riiklik OC vastutab konkursi I-III vooru tulemuste korrektse hindamise, võitjate isikuandmete ja konkursi rahvusvahelises voorus osalemise kutsete eest.
 7. Konkursi I vooru finalistid avaldatakse saidil www.noormehaanik.ee hiljemalt üks nädal pärast võistluse I etappi ja saadetakse igale osalejale ja/või kooli esindajale e-posti teel. II vooru tulemused kuulutatakse välja võistluspäeval, pärast tulemuste arvutamist. II vooru finalistide nimed avaldatakse saidil www.noormehaanik.ee hiljemalt üks nädal pärast võistluse II etappi. Konkursi III vooru finalistid kuulutatakse välja viimasel võistluspäeval pärast kõigi tulemuste väljaarvutamist. III vooru finalistide nimed avaldatakse saidil www.noormehaanik.ee hiljemalt üks nädal pärast rahvuslikku finaali etappi.
 8. Võistlejaid saatvatel isikutel, võistluse lõpetanud võistlejatel ja kõrvalistel isikutel on keelatud ülesannete täitmise ajal võistlusalale sisenemine ja seal viibimine.
 9. Võistlejate jaoks loodud töökohtade pildistamine ja filmimine ülesannete täitmise ajal on rangelt keelatud, kui OC pole selleks vastavat luba andnud.
 10. Võistleja, kes on ülesande ennetähtaegselt lõpetanud, peab jääma talle määratud kohale ülesande täitmiseks mõeldud aja lõpuni.

V. KONKURSIL OSALEJATE HINDAMINE JA I–III VOORU AUHINNAD

 1. OC vastutab konkursi osalejatele vajaliku teabe andmise eest.
 2. Ülesandeid hinnatakse konkursil rakendatavate reeglite kohaselt. Tulemusi hindab Inter Cars Eesti OÜ poolt moodustatud OC või nende poolt volitatud žürii.
 3. Tulemuste teatavaks tegemise ja tulemustega nõustumise kinnitamiseks peab osaleja allkirjastama ülesande hindamislehe.
 4. Konkursi II ja III voorus osalemise eesõigus on õpilastel, kellel oli enim punkte I ja II voorus. Kui kellelgi on samapalju punkte, saab rohkem punkte õpilane, kellel kulus ülesande sooritamiseks vähem aega.
 5. Võistlusega seotud mistahes põhjendusega kaebusi võib esitada ainult 15 minuti jooksul pärast ülesande täitmist.
 6. III vooru kolm finalisti saavad Inter Cars Eesti OÜ-lt auhindu vastavalt 700 (1. koht), 500 (2. koht) ja 300 (3. koht) eur väärtuses (jaehind koos käibemaksuga). Kingituste väärtus võib mõistlikes piirides varieeruda.
  Kolmanda vooru suurima punktisumma saanud finalist koos oma õpetajaga lähevad suurfinaali Poola. Rahvusvahelises finaalis osalemisega seotud kulud, nagu transport, majutus ja toitlustus, kannab Inter Cars.
  Lisaks õpilastele saavad auhindu ka nende koolid, milleks on vautšerid varuosade, tööriistade ja seadmete sooritamiseks Inter Carsi tootevalikust, vastavalt summas 1000 (1. koht), 700 (2. koht) ja 500 (3. koht) eurot. Inter Carsi vautšerite lunastamisel võtab Inter Cars aluseks võitja poolt valitud toodete jaehinna koos käibemaksuga.
 7. Riikliku finaali (III vooru) võitjad peavad vormistama valitud või saadud auhinna kättesaamise ühe kalendrikuu jooksul alates III voorule viimasele päevale järgnevast esimesest tööpäevast.

VI. ISIKLIKUD ANDMED

 1. Osaleja isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas põhimõtetega, mis on toodud konkursile registreerumiseks nõutavas nõusolekuvormis.

VII. LÕPPSÄTTED

 1. Korraldajal on võistluse vältel igal ajal õigus osaleja võistluselt eemaldada (eelkõige keelduda talle auhinna üleandmisest), kui osaleja:
  • tegevused rikuvad karmilt konkursi reegleid,
  • rikub punkti 3.6. reegleid,
  • kasutab ülesande täitmiseks tööriistu, instrumente või materjale, mis pole antud korraldaja poolt,
  • kasutab konkursi ajal mobiiltelefoni või muid sidevahendeid,
  • ei järgi konkursi reegleid ja võistluse korraldaja soovitusi,
  • rikub töötervishoiu ja tööohutuse reegleid.
 2. Korraldaja jätab endale õiguse muuta reegleid tingimusel, et muudatused ei riku osalejate poolt omandatud õigusi võistluse vältel.
 3. Reklaamides ja reklaammaterjalides sisalduv mistahes teave võistluse kohta on esitatud ainult juhisena. Ainult reeglitel on siduv õiguslik jõud.
 4. Korraldaja koostab, haldab ja levitab kõiki konkurssi puudutavaid avalikkusele suunatud info- ja meediamaterjali (näiteks pressiteated, artiklid, sotsiaalmeedia postitused, fotod jms) ainuisikuliselt. Kui konkursil osaleja kool või registreerinud kool soovib koostada ja/või levitada samasisulist info- ja meediamaterjali iseseisvalt, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Inter Cars Eesti OÜ-ga.
 5. Kõiki vaidluseid, mis võivad tekkida seoses võistlusega, lahendavad Eesti kohtud.

Reeglid [PDF]